VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’ENTITAT METROPOLITANA PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE), EN LA CONSTRUCCIÓ DE L’ABOCADOR DE RESIDUS NO PERILLOSOS EN DOS AGUAS (VALÈNCIA).

VAERSA ​​en la seua condició de mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat Valenciana, va prestar el servei d'assistència tècnica, a la Direcció Facultativa de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), durant el període comprès entre gener de 2012 i setembre de 2014, a fi d'impulsar la construcció i posada en marxa de l'ampliació de l'abocador de residus no perillosos ubicat al terme municipal de Dos Aguas ("Instal·lació 2").

L'abocador rep el rebuig del complex de valorització de residus urbans ubicat a Manises Instal·lació 3. Ambdós instal·lacions s’engloben en l’àrea de gestió V2 del pla zonal 3. 3. L’abocador es dividix en quatre cel·les d’abocament, amb un volum total brut de 5.569.194 m.3 El volum net d’abocament de residus s’estima en 4.571.249,5 m3.

L’abocador es dividix en quatre cel·les d’abocament, amb un volum total brut de 5.569.194 m.3 El volum net d’abocament de residus s’estima en 4.571.249,5 m3.

Amb les dades actuals de producció de residus, la vida útil de l’abocador estaria entorn dels 11,7 anys.

L'abast dels treballs realitzats per VAERSA ​​en les referides instal·lacions, durant el període de durada del servei, va consistir fonamentalment en:

  • Vigilància durant la fase d’execució de les obres i instal·lacions, comprovant la seua correcta construcció basant-se en les especificacions de projecte, normativa vigent aplicable i en general a la bona pràctica constructiva, tenint present a més la seua posterior explotació.
  • Assumir les tasques i responsabilitats del coordinador de Seguretat i Salut en l’execució de les obres i instal·lacions, vigilant l’adequat compliment de qualsevol disposició legal o recomanació en la matèria.
  • Aplicació del pla de control de qualitat de les obres i instal·lacions.
  • Realització d’estudis tècnics que pogueren conduir a la redacció i posterior tramitació de projectes modificats i en general, de qualsevol variació que puga repercutir en la construcció.