VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)
Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Gestió de Abocadors de Residus

VAERSA gestiona els abocadors annexos a les plantes de compostatge, on es depositen els rebutjos, formats per materials no aprofitables dels residus. VAERSA ha clausurat recentment l’abocador d’Aspe, i està fent-ne les obres de segellat.

El fons dels vasos de residus està impermeabilitzat completament mitjançant una barrera natural i artificial. Els lixiviats generats s’arrepleguen en basses impermeabilitzades i es gestionen a través d’estacions depuradores d’aigües residuals.

El biogàs generat s’arreplega per mitjà d’uns pous que el conduïxen a través de la xarxa de desgasificació cap a les torxes de cremat de biogàs, on es destruïx completament, evitant així l’emissió d’olors i de gasos d’efecte d’hivernacle.

L’abocador de Villena disposa d'una línia de desodoració que emet un producte neutralitzant de l’olor.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen