VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.: Oferta d'ocupació pública any 2016  (Clica ací)

Perfil del contractant

Instruccions  |  GE-FACTURA

El perfil del contractant de VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A., al que fa referència l'article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, queda integrat en la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana, que es troba en la següent direcció d'Internet

Plataforma de contractació GVA