VAERSA considera positives totes les recomanacions fetes en l'informe de fiscalització 2020 de la Sindicatura de Comptes

L'empresa ja prepara tot un seguit de mesures per a incorporar les millores proposades

València, dimecres 22 de desembre de 2021. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha publicat l'informe definitiu de fiscalització de VAERSA corresponent a l'exercici 2020. Una vegada analitzat, des de la Direcció de VAERSA han considerat positives totes les recomanacions formulades en aquest informe i han comunicat que l'empresa ja prepara tota una sèrie de mesures per a incorporar-les al seu pla de treball.

Una d'elles és elaborar procediments de millora per al seguiment i reforç de la seguretat jurídica en els processos de contractació pública. En aquest sentit, VAERSA ja s'ha compromés a desenvolupar diverses instruccions per a poder implementar totes les millores proposades. De fet, ja s'han iniciat algunes d'elles com la de dotar de marc jurídic estable a les relacions entre l'empresa i els ajuntaments i consorcis als quals presta el servei públic de gestió de residus urbans.

Respecte a l'àmbit laboral, les principals objeccions i propostes de millora es dirigeixen a reduir la temporalitat i a la necessitat de disposar de mecanismes estables de provisió i consolidació dels llocs de treball, un aspecte en el qual també es definiran les instruccions pertinents i en la qual ja es treballa durant tot aquest exercici 2021.

Un dels punts no favorables que recull l'Informe de fiscalització és que la Sindicatura de Comptes considera que VAERSA no compleix amb la totalitat dels requisits establits per a ser considerada mig propi de l'administració per realitzar activitats de caràcter empresarial que superen el límit percentual permés per la normativa; no obstant això, aquesta apreciació no es considera correcta, ja que la totalitat de les activitats realitzades per VAERSA són essencials.

Malgrat aquesta última apreciació, la Direcció de VAERSA considera favorable l'informe atés que se seguiran totes les recomanacions expressades que, “sens dubte, serviran per a millorar l'empresa, la seua relació amb treballadors i institucions i l'eficiència del servei públic que presta en la seua condició de mig propi i servei tècnic de la Generalitat”.

VAERSA és l'empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta tot tipus de serveis relacionats amb la gestió mediambiental, incloent el desenvolupament de sistemes de gestió eficaces i respectuosos amb el medi ambient, i noves tecnologies.