La valoració de VAERSA de l'Avaluació Psicosocial de gener és positiva

La valoració del resultat de l'avaluació psicosocial de l'empresa, que es va iniciar a l'octubre de 2021, en general és positiva. En ella es reflecteixen les bones pràctiques i condicions de treball favorables amb les quals es compta en VAERSA, donant com a resultat una situació adequada en 6 dels 9 factors que s'analitzen en l'avaluació de riscos.

Els factors de temps de treball, en relació amb la compatibilitat vida laboral-vida social, conciliació familiar, es valoren per més del 70% dels participants com a positius, així com l'autonomia en el desenvolupament del treball, la demanda psicològica, entesa com l'equilibri entre les capacitats de les persones i les exigències de la tasca, i la varietat/contingut. En l'empresa, el personal percep que el seu treball és important i gaudeix del reconeixement del seu entorn.

Això reflecteix la percepció de les treballadores i treballadors de VAERSA que el treball realitzat en l'empresa i en la societat té un significat i utilitat.

Destacar també la bona percepció amb més d'un 65% dels participants, en relació a les relacions positives entre les persones a l'entorn de treball.

Des de la perspectiva de gènere les dades són molt similars, per la qual cosa es pot dir que de manera inclusiva els factors psicosocials afecten per igual a homes i dones no donant-se factors que afecten especialment les dones.

En l'avaluació de riscos s'indiquen aspectes a millorar en els que, sota la percepció dels treballadors, es generen situacions on determinats factors relatius al lloc de treball o idiosincràsia de l'empresa poden tindre major probabilitat de conseqüències negatives sobre la seua salut global i satisfacció.

Els factors pitjor valorats són Participació / Supervisió, Interés pel treballador / Compensació i Acompliment de Rol. Es reflecteix la desmotivació del personal, el primer indicador podria ser la baixa participació en l'avaluació psicosocial, només el 24% del personal ha decidit participar.

Algunes de les mesures preventives que milloren la percepció dels factors que més insatisfacció generen ja estan incloses en el pla d'igualtat de l'empresa o en el pla de formació general, per la qual cosa ja s'està en procés en cas que es dugui a terme.

S'ha elaborat un Pla d'Acció on s'inclouen les mesures recomanades en la matèria, per a millorar els factors de risc, principalment mesurades en matèria de gestió de recursos human i equips de treball, s'específica el personal implicat, recursos i terminis.

Informe Psicosocial