VAERSA presenta davant la Sindicatura de Comptes l'Informe de seguiment de les accions definides per a atendre les recomanacions de l'informe de fiscalització 2020

Aquest informe reflecteix l'evolució de les mesures i accions correctives definides i posades en marxa per l'organització.

El passat 28 de juliol VAERSA va presentar davant la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana les mesures i accions establides per a atendre les recomanacions recollides en el seu informe de fiscalització de l'exercici 2020.

En el mateix ha de destacar-se, que s'ha definit un model normalitzat de DACI – Document d'Absència de Conflicte o Interessos per part del Departament Jurídic de l'entitat que ja s'està incorporant a les licitacions en curs.

En el referent als expedients de contractació, s'han atés les recomanacions de la Sindicatura de Comptes mitjançant la posada en marxa de diferents actuacions com ara la definició d'un model normalitzat relatiu a la composició de la mesa de contractació i la incorporació a l'expedient d'un model normalitzat d'Informe de suficiència de crèdit, entre altres.

VAERSA ha traslladat al seu Consell d'Administració una recomanació de la Sindicatura de Comptes, perquè mitjançant altres disposicions es complemente i especifique el contingut i la forma d'aplicació del règim jurídic de l'entitat, aspecte aquest que està presentant els primers fruits amb la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. [2022/5744].

VAERSA a més ha reforçat el control dels encàrrecs incorporant en el procediment de gestió d'encàrrecs dos controls addicionals, que s'incorporen a l'expedient d'aquests, pels quals el Departament Jurídic i auditoría interna realitzaran un control de la documentació que sustenta a aquests, al costat de la designació del responsable de l'encàrrec.

Finalment, l'entitat ha promogut l'actualització de totes les tarifes que aplica per a calcular els imports a facturar en compensació per l'execució dels encàrrecs rebuts mitjançant la RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.