VAERSA considera positiu amb excepcions corregibles l'informe compliment i operativa de la Intervenció General de la Generalitat

L'empresa ha elaborat una sèrie de mesures per a atendre les recomanacions de l'informe

 

València, divendres 4 de novembre de 2022.

 

La Intervenció General de la Generalitat Valenciana ha publicat l'Informe definitiu de compliment i operativa de VAERSA corresponent a l'exercici 2021. Una vegada analitzat, s'han considerat positives amb excepcions corregibles les recomanacions formulades en aquest Informe i l'empresa ja ha preparat una sèrie de mesures per a atendre-les.

 

En l'àrea de personal, les principals objeccions se centren en la temporalitat i l'obtenció de la massa salarial. VAERSA ha establert una sèrie de mesures per a evitar l'abús de la contractació temporal, que unides a l’OPO d'estabilització d'ocupació i l'ampliació de la sentència del TSJ, contribuiran a reforçar aquesta àrea. Al seu torn, en relació amb la massa salarial de l'entitat, s'ha rebut informe favorable de la Direcció General de Sector Públic, quedant a l'espera de l'informe de la Direcció General de Pressupostos.

 

Quant a l'àrea de contractació, VAERSA ha desenvolupat diverses instruccions per a poder atendre les recomanacions recollides en l'informe. En concret, ja s'han implantat accions com la incorporació als expedients de les declaracions d'absència de conflicte d'interessos, de l'Informe de suficiència de crèdit o l'aprovació d'una fórmula per als criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica, que assegura la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa. En relació a la contractació menor, el mes d'abril passat es va aprovar una nova instrucció per a millorar la seua regulació, que suposa no sol·licitar les ofertes amb caràcter previ a l'inici de l'expedient, sol·licitar, almenys, 3 pressupostos, sempre que això siga possible, incorporar un informe previ d'auditoria interna per a la revisió formal de la memòria d'inici de l'expedient, afegir el CPV a tots els documents que conformen l'expedient i reforçar el control d'aquesta modalitat de contractació.

 

En l'àrea d'encàrrecs a mitjans propis personificats, convenis i encàrrecs de gestió, s'indica que, durant 2021, VAERSA no podia rebre formalment cap encàrrec dels poders adjudicadors dels quals depén. Aquesta circumstància, queda corregida per a l'exercici 2022 a partir de l'entrada en vigor de la resolució de 15 de juny de 2022, que aclareix la inclusió dels ingressos que prové de la Generalitat Valenciana, amb el que es compleix amb el requisit establit en l'article 32.2.b) de la LCSP, ja que aconsegueix un 97,50% dels ingressos de l'entitat, superior al mínim del 80% establert legalment. Addicionalment, mitjançant la RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, s'han aprovat les tarifes a aplicar a les operacions de selecció i classificació de residus i envasos lleugers procedents de la recollida selectiva multimaterial que es realitza en les instal·lacions d'Alzira, Benidorm, Castelló i Picassent.

 

L'àrea operativa en l'exercici 2021 ha tractat l'anàlisi de la gestió de l'àrea de tresoreria de l'entitat, que ha reflectit algunes qüestions tècniques a millorar. VAERSA està desenvolupant les millores aplicables a aquest procés.

 

És important destacar que de l'anàlisi de l'informe presentat per l'entitat no s'han verificat discrepàncies significatives respecte de la integritat i exactitud de la informació continguda en l'informe.

 

VAERSA subratlla la qualificació favorable amb excepcions de l'informe definitiu, també que s'han desenvolupat millores significatives en l'àrea de personal per a atendre les recomanacions recollides en l'informe sobre contractació temporal i que s'han atés tota la resta de les recomanacions expressades en l'informe definitiu. Totes elles mesures que serviran per a millorar l'empresa i la seua relació amb treballadors i institucions i l'eficiència del servei públic que presta en la seua condició de mig propi i servei tècnic de la Generalitat.