Área d' Avaluació i Sistemes

L’Àrea d’Avaluació i Sistemes és l’encarregada de la correcta implantació i manteniment dels sistemes de gestió de l’empresa (ISO 9001, ISO 14001, EMAS i Quadro de Comandament Integral). A més, és la responsable de la implantació i el manteniment de la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), del Pla d’Igualtat, i de la comunicació. Està composta per l’Oficina d’Implantació de Sistemes i per l’Oficina de Certificació de Producte.

OFICINA D'IMPLANTACIÓ DE SISTEMES

L’Oficina d’Implantació de Sistemes actua en dos sentits: un, enfocat als sistemes de gestió interns de l’organització, i l'altre dedicat a la consultoria per a la implantació de sistemes de gestió, plans i projectes ambientals en les organitzacions que ens ho sol·liciten.


Sistemes de Gestió Interns

Garantir la planificació, la implantació i el seguiment dels sistemes de gestió de l’organització.

ISO

VAERSA disposa d’un sistema integrat de gestió certificat d’acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001, que garantix que gestiona les seues activitats i servicis assegurant la qualitat d’una forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

 

L’abast de la certificació inclou l’execució d’obres i tractaments forestals, infraestructures agràries i servicis, infraestructures de tractament de residus, i disseny i elaboració de projectes forestals, d'infraestructures agràries i d’arquitectura ambiental . (veure certificat ISO 9001veure certificat ISO 14001)

 

Els principis en què es basa nostre sistema integrat de gestió (qualitat i creixement sostenible, tecnologies netes, dret d’accés a la informació, etc.) queden arreplegats en la política mediambiental i de qualitat subscrita per la direcció general de la nostra organització . (veure Política)

 

ISO

A més dels processos certificats dins del nostre sistema integrat de gestió, VAERSA té implantat, i verificat per l'entitat nacional d’acreditació certificada, un sistema de gestió ambiental segons els estàndards que fixa la norma UNE-EN ISO 14001:2015 per a les àrees d'actuació següents:

 

  • Les operacions de revaloració de residus sòlids urbans (RSU) segons l'autorització 159/V/RNP/CV i l’eliminació per mitjà de depòsit en abocador dels residus de rebuig d'estes operacions, segons l'autorització 070/E/RNP/CV (en la planta de tractament de RSU i en l'abocador de Villena).

 

EMAS

VAERSA, amb el compromís de millora contínua, està inscrita en el Registre del Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) amb el número ES-CV-000036, d’acord amb el Reglament CE 1221/2009 de 25 de novembre, en què es permet que les organitzacions s’adherisquen amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria (EMAS) per a les mateixes activitats que abasta el nostre sistema integrat de gestió.

 

Pot obtindre més informació sobre el registre del sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS) de VAERSA .(veure certificat)

 

EQFM

VAERSA ha dut a terme dos autoavaluacions segons el model d’excel·lència EFQM. Estan basades en una anàlisi global dels aspectes de l’empresa que en detecta els punts forts i les àrees de millora sobre les quals s’ha d’actuar.
El que es pretén amb l'anàlisi és convertir VAERSA en una organització excel·lent en els seus processos interns i en la seua relació amb empleats i clients.

 


OFICINA DE CERTIFICACIÓ DE PRODUCTE

EMAS

VAERSA és l’autoritat de control reconeguda per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural per a la certificació de producte d’acord amb la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

 

L’Oficina de Certificació de Producte té per objecte regular la sol·licitud, la concessió, el manteniment, la renovació i la suspensió de la certificació de producte d'acord amb el marc de referència que regula la certificació de producte.

 

El sistema de certificació de producte té com a marc de referència el manual de qualitat, la política de qualitat i els procediments redactats a l'efecte per VAERSA, creats per a complir els requisits establits per ENAC i per la norma UNE-EN-ISO 45011:1998 per a l’acreditació d’entitats de certificació de producte.

 

L’Oficina de Certificació de Producte de VAERSA no presta servicis de consultoria i/o assessorament relacionats amb la certificació de producte, desenrotllament, elaboració de procediments i guies, seguiment i presa de decisions aplicables als productes que poden ser certificats.

 

Pot obtindre més informació sobre la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana a través de l’enllaç  www.marcaparcsnaturalscv.gva.es