L'Àrea de Sistemes de Gestió i RSC

L'Àrea de Sistemes de Gestió i RSC és l'encarregada de vetlar per la correcta implantació i manteniment dels Sistemes de Gestió de l'empresa (ISO 9001, ISO 14001 i EMAS). A més, és la responsable de la implantació i manteniment de la política de responsabilitat social corporativa (RSC) de l'empresa, de la implantació i manteniment del quadre de comandament integral de l'organització, així com del desenvolupament del Pla d'igualtat i les accions de comunicació d'aquesta.

 

També és l'encarregada de regular la sol·licitud, concessió, manteniment, renovació i suspensió de la certificació de producte conforme a la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

 

 

SISTEMES DE GESTIÓ INTERNS

 

Garantir la planificació, implantació i seguiment dels Sistemes de Gestió de l'organització.

Resultado de imagen de iso 9001 e iso 14001

VAERSA disposa d'un Sistema Integrat de Gestió conformement a les normes ISO 9001 i ISO 14001 que garanteix que gestiona les seues activitats i serveis assegurant la qualitat d'una forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

 

L'abast de la certificació amb la norma ISO 14001:2015 inclou les oficines i la nau taller de Chiva, l'execució d'obres i tractaments forestals, execució d'obres d'infraestructures agràries i serveis, construcció d'infraestructures de tractament de residus, explotació d'instal·lacions de residus i disseny i elaboració de projectes forestals, infraestructures agràries i d'arquitectura ambiental així com el Servei per a l'execució dels programes de control, lluita i erradicació de determinades malalties dels remugants.

 

Els principis sobre els quals es basa el nostre Sistema Integrat de Gestió (qualitat i desenvolupament sostenible, ús de tecnologies netes, dret d'accés a la informació, etc.) queden recollits en la política mediambiental i qualitat subscrita per la Direcció General de la nostra organització. (vegeu política)

 

 

 

Resultado de imagen de iso 14001

A més dels processos certificats dins del nostre Sistema Integrat de Gestió, VAERSA té implantat i verificat per una entitat acreditada per ENAC, un Sistema de Gestió Ambiental segons els estàndards que fixa la norma UNE-EN ISO 14001:2015 per a les instal·lacions de residus següents:

 • Les operacions de valorització de residus sòlids urbans (RSU) i l'eliminació mitjançant depòsit en abocador dels residus de rebuig d'aquestes operacions, segons registre d'autorització ambiental integrada núm. 554/AAI/CV

   

 • La classificació de residus d'envasos lleugers procedents de la recollida selectiva, realitzada des de les plantes i amb número d'autorització següents:

   

 • Plantes de classificació d'envasos lleugers situades a Benidorm, amb número de gestor autoritzat 220/G04/CV

   

 • Plantes de classificació d'envasos lleugers situades a Castelló, amb número de gestor autoritzat 241/G04/CV

   

 • Plantes de classificació d'envasos lleugers situada a Picassent, amb número de gestor autoritzat 242/G04/CV

   

 • Plantes de classificació d'envasos lleugers situada a Alzira, amb número de gestor autoritzat 243/G04/CV.

 

 

VAERSA, en el seu compromís de millora contínua, està inscrita en el Registre del Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) amb número de registre ES-CV-000036, d'acord amb el Reglament CE 1221/2009 de, 25 de novembre, pel qual es permet que les organitzacions s'adherisquen amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria (EMAS) per a les mateixes activitats que contempla l'abast del nostre Sistema Integrat de Gestió.

Pots obtindre més informació sobre Registre del Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) de VAERSA.

 

 

 

Resultado de imagen de efqm

VAERSA ha realitzat dues autoavaluacions segons el model d'excel·lència EFQM. Aquestes estan basades en una anàlisi global dels aspectes de l'empresa detectant els seus punts forts i evidenciant aquelles àrees de millora sobre les quals s'ha d'actuar.

 

El que es pretén amb aquesta anàlisi és convertir VAERSA en una organització excel·lent en els seus processos interns i en la seua relació amb els empleats i clients.

 

 

 

MARCA PARCS NATURALS

VAERSA és l'autoritat de control reconeguda per la conselleria d'adscripció per a la certificació de producte conforme a la marca “Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana

 

Des de l'Àrea de Sistemes de gestió i RSC es regula la sol·licitud, concessió, manteniment, renovació i suspensió de la certificació de producte segons el marc de referència que regula la certificació de producte.

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD

El Pla d'igualtat de VAERSA va més enllà del compliment de la normativa legal, s’enquadra dins de la responsabilitat social de l'empresa, creant les condicions necessàries per a garantir i fer efectiu el principi d'igualtat i potenciar les bases imprescindibles per a establir unes relacions basades en l'equitat, el respecte i la corresponsabilitat.

 

 

 

RSC

L'Àrea de Sistemes de gestió i RSC de VAERSA és l'encarregada de la coordinació, impuls i desenvolupament de la política de RSC de l'empresa.

La responsabilitat social corporativa (RSC) és una manera de gestionar les empreses basada en la gestió dels impactes que la seua activitat genera sobre els seus clients, empleats, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general.