Área d' Avaluació i Sistemes

L’Àrea d’Avaluació i Sistemes és l’encarregada de la correcta implantació i manteniment dels sistemes de gestió de l’empresa (ISO 9001, ISO 14001, EMAS i Quadro de Comandament Integral). A més, és la responsable de la implantació i el manteniment de la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), del Pla d’Igualtat, i de la comunicació. Està composta per l’Oficina d’Implantació de Sistemes i per l’Oficina de Certificació de Producte.

OFICINA D'IMPLANTACIÓ DE SISTEMES

L’Oficina d’Implantació de Sistemes actua en dos sentits: un, enfocat als sistemes de gestió interns de l’organització, i l'altre dedicat a la consultoria per a la implantació de sistemes de gestió, plans i projectes ambientals en les organitzacions que ens ho sol·liciten.


Sistemes de Gestió Interns

Garantir la planificació, la implantació i el seguiment dels sistemes de gestió de l’organització.

ISO

VAERSA disposa d’un sistema integrat de gestió certificat d’acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001, que garantix que gestiona les seues activitats i servicis assegurant la qualitat d’una forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

 

L’abast de la certificació inclou l’execució d’obres i tractaments forestals, infraestructures agràries i servicis, infraestructures de tractament de residus, i disseny i elaboració de projectes forestals, d'infraestructures agràries i d’arquitectura ambiental .

 

Els principis en què es basa nostre sistema integrat de gestió (qualitat i creixement sostenible, tecnologies netes, dret d’accés a la informació, etc.) queden arreplegats en la política mediambiental i de qualitat subscrita per la direcció general de la nostra organització . (veure Política)

 

ISO

A més dels processos certificats dins del nostre sistema integrat de gestió, VAERSA té implantat, i verificat per l'entitat nacional d’acreditació certificada, un sistema de gestió ambiental segons els estàndards que fixa la norma UNE-EN ISO 14001:2015 per a les àrees d'actuació següents:

 

  • Les operacions de revaloració de residus sòlids urbans (RSU) segons l'autorització 159/V/RNP/CV i l’eliminació per mitjà de depòsit en abocador dels residus de rebuig d'estes operacions, segons l'autorització 070/E/RNP/CV (en la planta de tractament de RSU i en l'abocador de Villena).

 

  • La classificació de residus d’envasos lleugers procedents de la recollida selectiva, segons les autoritzacions 317/A/RNP/CV i 321/RTA/RNP/CV (en les plantes de classificació d’envasos lleugers d'Alzira, Picassent i Castelló) . 

    Certificat del Sistema de Gestió Ambiental

    Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat

EMAS

VAERSA, amb el compromís de millora contínua, està inscrita en el Registre del Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) amb el número ES-CV-000036, d’acord amb el Reglament CE 1221/2009 de 25 de novembre, en què es permet que les organitzacions s’adherisquen amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria (EMAS) per a les mateixes activitats que abasta el nostre sistema integrat de gestió.

 

Pot obtindre més informació sobre el registre del sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS) de VAERSA .

 

EQFM

VAERSA ha dut a terme dos autoavaluacions segons el model d’excel·lència EFQM. Estan basades en una anàlisi global dels aspectes de l’empresa que en detecta els punts forts i les àrees de millora sobre les quals s’ha d’actuar.
El que es pretén amb l'anàlisi és convertir VAERSA en una organització excel·lent en els seus processos interns i en la seua relació amb empleats i clients.

 


OFICINA DE CERTIFICACIÓ DE PRODUCTE

EMAS

VAERSA és l’autoritat de control reconeguda per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural per a la certificació de producte d’acord amb la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

 

L’Oficina de Certificació de Producte té per objecte regular la sol·licitud, la concessió, el manteniment, la renovació i la suspensió de la certificació de producte d'acord amb el marc de referència que regula la certificació de producte.

 

El sistema de certificació de producte té com a marc de referència el manual de qualitat, la política de qualitat i els procediments redactats a l'efecte per VAERSA, creats per a complir els requisits establits per ENAC i per la norma UNE-EN-ISO 45011:1998 per a l’acreditació d’entitats de certificació de producte.

 

L’Oficina de Certificació de Producte de VAERSA no presta servicis de consultoria i/o assessorament relacionats amb la certificació de producte, desenrotllament, elaboració de procediments i guies, seguiment i presa de decisions aplicables als productes que poden ser certificats.

 

Pot obtindre més informació sobre la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana a través de l’enllaç  www.marcaparcsnaturalscv.gva.es