Àrea D'Informàtica

La principal activitat de l’Àrea d’Informàtica és satisfer en temps real les necessitats d’informació de la resta de funcions de l’empresa i dotar estes de les ferramentes i programes que necessiten per a dur a terme la seua funció és la missió de tots els integrants de l’Àrea d’Informàtica de VAERSA.

L'Àrea d'Informàtica desenvolupa quatre funcions:

  • Explotació: direcció i coordinació dels mitjans tècnics, materials i humans per a la millora dels sistemes d’informació en l’empresa.
  • Desenrotllament: integració de les activitats d’anàlisi funcional i programació de noves aplicacions i manteniment de les existents.
  • Sistemes: direcció i realització del desenrotllament, implantació i manteniment dels sistemes operatius i programari bàsics en l’organització. També porta la planificació, administració i manteniment de la infraestructura de la xarxa de veu i dades, tant a nivell físic com a lògic.
  • Ofimàtica: assegurar l’existència d’una adequada estructura microinformàtica