Departament Jurídic

El Departament Jurídic assessora la Direcció General de VAERSA i la resta dels departaments de l’empresa en matèria legal i jurídica.

Estudia i tramita els expedients, recursos i reclamacions que sorgixen del funcionament de la companyia. A més elabora els documents previs a les contractacions, així com els que se'n deriven amb tercers, prepara plecs i informa públicament sobre les licitacions per a l’adjudicació de contractes.

En l’exercici de les seues responsabilitats podrà actuar en nom de l’organització en les gestions relacionades amb els processos o juís civils, mercantils, penals, laborals i administratius, davant de les instàncies legals corresponents, representant-la i defenent els seus interessos.