Departament D'Obres i Projectes

Este departament du a terme obres i servicis d’àmbit mediambiental en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

OBRES

Infraestructures mediambientals: conservació, compromís i innovació

Un dels principals compromisos de VAERSA des dels orígens ha sigut el respecte i l'atenció al medi ambient. Per això, una de les seues activitats més destacades és la construcció d’infraestructures mediambientals que ajuden i completen esta línia de treball. Estes obres, distribuïdes estratègicament per tota la Comunitat Valenciana, estan destinades a actuar de manera ràpida i eficaç en cas de catàstrofe.

Les seues principals línies d’actuació són:

 • Construcció i manteniment de pistes forestals, observatoris i depòsits per a protegir i previndre els incendis forestals.
 • Infraestructures en reserves naturals marines, com ara la instal•lació de boies d’amarrador i delimitació a fi de minimitzar els efectes negatius contra el medi.
 • Centres d’investigació.
 • Obres marítimes: esculls artificials per a proporcionar zones de protecció als fons marins i afavorir-ne la regeneració.

 

Infraestructures hidràuliques: optimització, abastiment i drenatge

VAERSA du a terme tot tipus d’infraestructures per a minimitzar el dèficit d'aigua i optimitzar-ne l’ús a la Comunitat Valenciana. En esta línia, VAERSA participa activament en la modernització de regadius.

Obres hidràuliques:

 • Basses, embassaments i depòsits de regulació.
 • Estacions electromecàniques, estacions de bombament i sondejos.
 • Xarxes de distribució d’aigües.
 • Col·lectors d’aigües pluvials.

 

Infraestructures agràries i ramaderes: seguretat, control i sanitat animal

VAERSA estudia, redacta i executa tot tipus de projectes per a facilitar els treballs agraris i ramaders, a més de dur a terme una important labor en la realització d’obres per a millorar la sanitat animal.

Millores, condicionaments i ajudes:

 • Construcció i adequació de camins rurals per a millorar les condicions d’accés i seguretat a les finques de cultiu predominantment de caràcter agrícola.
 • Construcció de pletes de bestiar, totes dotades de corral, depòsit d’aigua, abeurador i nau coberta amb espai per al bestiar, així com de magatzem i estança per al pastor.
 • Electrificacions agrícoles. Instal•lació de línies aèries i subterrànies de mitjana tensió, centres de transformació i instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Obres de millora per a sanitat animal. VAERSA ha executat la construcció de centres de desinfecció per a netejar vehicles destinats a transportar bestiar.
 • VAERSA col·labora contínuament amb els municipis en la redacció de projectes per a qualsevol tipus d’infraestructures adaptades a les seues necessitats.

 

 

 

Obres d’emergència: rapidesa, eficàcia i coordinació

VAERSA té una ràpida capacitat de resposta davant de situacions d’emergència com ara incendis i inundacions.

Este tipus d’esdeveniments requerix una actuació àgil i coordinada, i la nostra organització disposa de tots els mitjans necessaris, tant tècnics com humans, per a posar-los en funcionament:

 • Treballs realitzats en situacions de contingència especial.
 • Mobilització d’un elevat nombre d’equips de moviment de terres
 • Extracció de fusta cremada en cas d’incendis.
 • Obres per al control de l’erosió.
 • Restabliment de les infraestructures de comunicació.
 • Actuacions en obres hidràuliques

 

Sistema integrat de gestió d’incendis forestals

Oferix informació i enllaça amb dades d’infraestructures de prevenció, depòsits d’aigua, observatoris forestals, cartografia temàtica, etc.

Treballs silvícoles, forestals i en zones verdes: investigació, repoblació i recuperació

VAERSA du a terme treballs silvícoles per a recuperar i repoblar zones verdes i forestals.

 • Ajudes a la regeneració i tractaments silvícoles.
 • Repoblacions forestals.
 • Gestió de vivers – banc de llavors.
 • Control de plagues forestals.
 • Gestió cinegètica.

 

PROJECTES

Entre els seus servicis, destaquen la redacció tècnica de projectes, la direcció, el control i la vigilància d’obres, estudis d’impacte ambiental, mesuraments i presa de dades, i suport a empreses constructores en els treballs de caràcter ambiental.

Els treballs d’enginyeria, topografia, cartografia i arquitectura ambiental d’este departament són imprescindibles per a edificacions de nova planta i rehabilitacions d’edificis, projectes forestals de caràcter preventiu i regenerador, infraestructures hidràuliques i viàries, sistemes d’informació geogràfica, delimitacions i parcel•lacions, etc.

 

Planejament territorial i projectes d’enginyeria: assessorament, especialització i eficàcia

VAERSA disposa d'un equip multidisciplinari, format per experts en totes les especialitats d’enginyeria i arquitectura, que cobrixen tot el cicle associat al projecte d’enginyeria mediambiental i civil, des de la planificació, l'anàlisi d’alternatives, el disseny i la redacció, fins a la supervisió de l’execució i avaluació dels resultats. Així mateix, compta amb un equip especialitzat en processos de planificació física i territorial, incloent-hi els procediments d’avaluació ambiental estratègica i participació pública, d’acord amb la normativa. A més dels anteriors, VAERSA fa estudis tècnics específics d'avaluació de danys, estudis d’impacte ambiental, restauració de mines, etc. Per a tot això, disposa de l’equipament tècnic més especialitzat, tant per als treballs de camp com de gabinet.