Departament de Recursos Humans

Des del Departament de Recursos Humans es gestionen els servicis següents: gestió administrativa de nòmines i Seguretat Social; redacció de contractes, altes i baixes de treballadors/es; selecció de personal; formació; compliment del conveni col·lectiu, etc.

La plantilla de VAERSA està formada per un equip multidisciplinari. La plantilla mitjana anual de vaersa, al voltant d'uns 1.000 treballadors/es, creix en funció dels treballs encarregats per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altra entitat pública o privada que sol·licite els nostres servicis.

La incorporació de nous/noves treballadors/es es du a terme per mitjà de la selecció realitzada per la mateixa empresa, o a través d'un conveni de col·laboració subscrit entre VAERSA i el Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF).