Àrea de Prevenció de Riscos Laborals

Atendre la seguretat i la salut/ Implicació i conscienciació/ Prevenció i detecció a temps

Protegir la seguretat i la salut de la plantilla i disminuir els accidents als mínims possibles són dos preocupacions fonamentals de la Direcció de VAERSA.

La tendència dels últims anys gràcies al Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, sobretot en la implicació i conscienciació de tota l’organització, és la de la reducció sistemàtica de la sinistralitat.

VAERSA basa la reducció d’accidents en 4 pilars: implicació de la Direcció i conscienciació, materials i equipament, formació i vigilància continuades de la salut.

L' ESTRATÈGIA DE VAERSA

Una de les claus, assumir la prevenció amb mitjans propis. L’Área de Prevenció de Riscos Laborals de VAERSA, constituida en el 2002, assumix les especialitats de Seguretat en el Treball i Higiene Industrial.

Gràcies a l'ajuda de tota l’organització i sobretot al suport de la direcció s’ha aconseguit certificar, des de l’any 2006, el Sistema de Gestió de Seguretat a partir de la Norma Internacional OHSAS 18001, cosa que contribuïx a uns sistemes de treball estàndards en totes les àrees i activitats de l’empresa que ens permeten buscar la millora contínua i, per tant, la millora de les condicions de treball.

Els objectius generals de Gestió de l’Àrea de Prevenció en esta matèria són:

  • PREVENCIÓ: Evitar les situacions de risc que podrien provocar danys a la salut o seguretat del personal.
  • DETECCIÓ: Identificar, analitzar i evaluar els riscs, donant prioritat a la gestió del canvi evaluant propostes de canvis en la organització, les seues activitats o materials.
  • CORREGIR I MILLORAR: Emprendre les accions necessàries per a corregir les causes d'un risc i millorar de manera contínua les condicions de Salut i Seguretat dels treballadors.
  • DOCUMENTAR: Demostrar objetivamente que se han cumplido todos los requisitos establecidos por el sistema de Gestión y cumplir la legislación vigente.