Suport Tècnic i Gestió

Les funcions que desenrotlla l’Àrea de Gestió i Suport Tècnic es troben dividides en tres grans àrees de treball.

Gestió de dades econòmiques i anàlisi

 • - Assessorament tècnic a la Direcció General
 • - Assessorament tècnic als Departaments productius
 • - Organització de la informació econòmica i productiva de l’empresa: seguiment de comandes, seguiment de costos, seguiment de produccions, seguiment de planificació productiva, presentació d’informes economicoproductius, tancaments mensuals i anuals, seguiment de gastos generals, seguiment i control de repartiment de costos indirectes, valoració d’objectius productius de l’empresa, preparació de pressupostos d’empresa amb informació productiva (càlcul d’existències)
 • - Gestió administrativa de documents i informes productius
 • - Assistència i col·laboració en informes d’auditoria econòmica
 • - Assistència i col·laboració en el seguiment de procediments que afecten el desenrotllament de la producció en l’empresa.

Gestió de servicis generals

 • - Planificació de servicis generals de l’empresa: preparació de plecs tècnics, adjudicació d’expedients de manteniment generals, adjudicació d’expedients de subministrament generals, adjudicació d’expedients de servicis, adjudicació d’expedients de reparacions elèctriques, llanterneria, manyeria, fusteria, etc.), seguiment dels expedients anteriors.
 • - Seguiment i control de gastos generals
 • - Compra de mobiliari
 • - Gestió de vehicles
 • - Gestió del magatzem central de VAERSA situat a Chiva

Prevenció de riscos

A més, l’Àrea de Gestió i Suport Tècnic integra el servici propi de Prevenció de Riscos Laborals les funcions del qual es detallen en un apartat específic d’esta pàgina web.