Política de Seguretat de la informació

Aquests sistemes han de ser administrats amb diligència, prenent les mesures adequades per a protegir-los contra tot tipus d’amenaces ja siguen, internes o externes, deliberades o accidentals que puguen afectar:

- La disponibilitat, integritat o confidencialitat de la informació tractada.

- Els serveis prestats.

La seguretat de la informació es considera fonamental per al funcionament correcte dels serveis i sistemes d’informació de VAERSA. L’objectiu de la seguretat de la informació és :

- Garantir la qualitat de la informació i la prestació continuada dels serveis.

- Actuar preventivament, supervisant l'activitat diària.

- Reaccionar amb prestesa davant els incidents.

Els sistemes de tractament de la informació i intercanvi d'aquesta han d’estar protegits contra amenaces

 

 Política de Seguretat de la informació