Planta de Tractament de Residus d'Enllumenat i Acumuladors d'Energia

La planta ubicada en el polígon industrial El Llano de Buñol disposa de la pertinent autorització administrativa concedida amb data 16 de maig de 1994, per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat Valenciana, prorrogades amb dates 14 de maig de 1999, 29 de juny de 2004 i 21 de juliol de 2009, per a efectuar les activitats d’arreplega, transport, emmagatzematge i tractament de residus mercurials en les infraestructures de Buñol (València), i queda inscrita amb el número 25/G/RTP/CV en el Registre General de Gestors Autoritzats de la Comunitat Valenciana

La planta de tractament de residus d’enllumenat i acumuladors d’energia situada a Buñol (València), que és propietat de VAERSA, figura reconeguda en el punt 9.1.5 de l’annex 9 del Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d’aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) com la principal instal·lació per al tractament de residus de piles i acumuladors a la Comunitat Valenciana.

La planta cobreix les necessitats de tractament dels residus mercurials de la Comunitat Valenciana i també rep residus d’altres punts de l’Estat espanyol.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen