Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Coordinació Seguretat i Salut en Obra

VAERSA​​, gràcies a la qualificació i diversificació del seu personal tècnic i els recursos materials de què disposa, ofereix els serveis de Direcció i Control en l'execució d'obres així com la Coordinació en matèria de seguretat i salut laboral, a aquelles entitats públiques o privades que ho sol·licitin.

Les funcions de Coordinació de les obres es durà a terme seguint unes pautes:

  • Estudi detallat dels Estudis de Seguretat i Salut.
  • Informe favorable sobre els plans de Seguretat i Salut
  • Recopilació de la informació necessària per a l'emissió de l'Avís Previ a l'autoritat laboral i obertura del Llibre d'Incidències.
  • Informar de l'existència del Llibre d'Incidències, la seva utilització i forma d'accedir-hi
  • Velar por la seguridad de la obra
  • Recordar al contractista la seva obligació de complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut
  • Comprovar l'aplicació dels principis generals de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals descrits en l'art .10 del Reial Decret 1627/1997
  • Comprovar que els contractistes compleixen els punts de l'annex-IV del Reial Decret 1627/1997
  • En cas de risc greu, anotaria en el Llibre d'Incidències i procediment tant, segons el Art.13.4 del Reial Decret 1627/1997 i comunicació al director de l'obra i al "Enginyer Director del Contracte"
  • Qualsevol altra que es consideri implícita en les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut i que preveu la Llei

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen