Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Educació i sensibilització ambiental

L'Educació Ambiental aporta una manera d'entendre les relacions entre els coneixements disciplinaris i els problemes ambientals, diferent a la tradicional. Requereix contemplar no només elements científics i tecnològics, sinó també ètics que comporten valors com equitat, solidaritat, cooperació, responsabilitat i respecte en l'ús dels recursos i per la diversitat biològica i cultural.

 • Plans i Programes
  Imagen Permeten desenvolupar actuacions destinades a promoure la relació de la societat amb el seu entorn i procurar que les noves generacions puguin accedir a un desenvolupament personal i col·lectiu més just, sostenible i plenament respectuós amb el medi ambient.
  VAERSA ​​pot realitzar el disseny i posada en marxa de plans i programes d'educació i sensibilització ambiental tendents a despertar en la població una consciència que li permeti identificar-se amb la problemàtica ambiental més propera i global; aquests al seu torn es concreten en programes que busquen la consecució d'un determinat objectiu atenent a la problemàtica a tractar, amb ells es pretén identificar les relacions d'interacció entorn-home i promoure una relació harmònica que es materialitza en el desenvolupament sostenible.
 • Campanyes
  Imagen L'objectiu principal d'aquestes campanyes és augmentar la consciència sobre l'impacte que tenen en el medi ambient les seves activitats diàries, així com la capacitat, tant individual com col·lectiva, d'actuar per contribuir a la conservació d'aquest entorn.
  VAERSA ​​realitzarà el disseny de campanyes d'educació i sensibilització ambiental que apropin a la població a una problemàtica ambiental concreta o al coneixement d'un actiu ambiental amb valors naturals al qual es vol preservar.
 • Agenda 21 Escolar
  Imagen L'Agenda 21 Escolar suposa un compromís de la comunitat educativa i un pla d'acció a favor de la millora ambiental i social del centre educatiu i el seu entorn.
  Els seus objectius bàsics són:
  • Millora ambiental de l'entorn escolar
  • Innovació i qualitat educativa.
  • Participació en la comunitat local.
  VAERSA ​​pot desenvolupar projectes basat en l'elaboració de l'agenda 21 aplicada a l'àmbit escolar perquè l'alumnat assumeixi la seva responsabilitat en els problemes socioambientals, analitzi l'estat de la seva escola i es comprometi a dur a terme actuacions de millora que estiguin al seu abast en matèria de medi ambient i la sostenibilitat.
 • Guies de Bones Pràctiques Ambientals
  Imagen Les Bones Pràctiques Ambientals (BPA) són un dels instruments més eficaços per a la millora mediambiental d'una empresa. Es basen en la realització d'una sèrie d'actuacions la finalitat és la millora del medi ambient en el lloc de treball, reduint les pèrdues sistemàtiques o accidentals de materials, en forma de contaminants (residus, emissions o abocaments).
  D'aquesta manera augmentem la productivitat, sense acudir a canvis en tecnologies, matèries primeres o productes, sinó centrant-nos principalment en factors humans i organitzatius de la producció
  VAERSA ​​elabora guies de bones pràctiques ambientals i material per a la sensibilització de la ciutadania que reflecteixen actuacions tendents al bon comportament ambiental en diferents camps (minimització de residus, estalvi en el consum d'aigua, electricitat, compres i aprovisionaments verds, etc).