T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Estudis de mobilitat

Imagen

Un estudi de mobilitat té per objecte conèixer els hàbits de desplaçament de la població en un territori donat, per així adequar l'oferta de transport públic a les exigències de la demanda i optimitzar l'aprofitament dels recursos disponibles.


Com a objectius específics citarem:

Mobilitat dels residents.

 • Conèixer les característiques dels residents que es desplacen.
 • Distribució dels desplaçaments segons el mode de transport.
 • Períodes Horaris d'origen dels desplaçaments, segons el motiu del desplaçament.
 • Anàlisi dels transbordaments realitzats a la xarxa de transport públic. Nombre de transbordaments, distribució per operadors.

Vehicles que accedeixen al Territori objecte d'estudi (procedència).

 • Oferta de Transport Públic.
  • El sistema de transport en el territori.
  • Estructura del transport públic (nombre de línies, treballadors, material mòbil, viatgers anuals i recaptació).
  • Població assistida per cada servei de transport públic que actua en el territori objecte d'estudi.
 • Demanda de Transport Públic.
  • Demanda de Viatgers, qualitat del servei i comportament de la demanda en els principals municipis.
 • Evolució del transport públic per operadors.
  • Amb la informació resultant s'elaborarà un informe de l'estat actual del municipi i en el qual es recolliran les mesures a adoptar per a la optimització dels recursos disponibles.