Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Avaluacions de riscos ambientals: UNE 150008:2008

Imagen

La norma UNE 150008:2008 d'Avaluació de Riscos Ambientals suposa un mètode objectiu i uniforme per a l'anàlisi i avaluació de riscos ambientals.

Aquesta norma serveix de referència per a l'elaboració d'informes, anàlisi i avaluacions del risc ambiental en les fases de disseny, construcció, posada en marxa, operació o explotació, així com per al desmantellament o demolició de la instal·lació.


La Metodologia d'anàlisi i avaluació de riscos ambientals segons la norma UNE 150008:2008 comprèn les següents fases:

  • Anàlisi del risc ambiental.
  • Identificació de causes i perills.
  • Avaluació del risc ambiental.

VAERSA ​​pot realitzar aquests informes de riscos per a les empreses o administracions que ho sol·licitin.

Aquest servei pot ser sol·licitat per empreses o administració pública que operin a les activitats contingudes a l'annex III de la Llei 26/2007, que per donar una idea, són del tipus:

  • Instal·lacions subjectes a una autorització de conformitat amb la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
  • Activitats de gestió de residus.
  • Abocaments a les aigües.
  • Captació i il'embassament d'aigües.
  • Maneig i transport de substàncies i productes perillosos, microorganismes, organismes modificats genèticament.