Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Redacció de Projectes

VAERSA ??posseeix un quip multidisciplinar de tècnics que desenvolupen una gran diversitat de projectes i documents, tots ells característics de l'àmbit d'actuació de l'empresa i que s'engloben en Elaboració d'Estudis, Informes Memòries valorades, Avantprojectes i Projectes.

Les diferents tipologies i esferes de treball que es comprenen són principalment les següents: Edificació.

  • Edificació.
  • Hidràulica: depuració i reutilització d'aigua, reg, bombeig, dipòsits, embassaments, correccions hidrològiques.
  • Forestal: repoblacions, tractaments silvícoles, piscicultura.
  • Infraestructures: carreteres i camins rurals, instal·lacions elèctriques, xarxa de sanejament, etc. Sistemes d'Informació Geogràfica
  • Sistemes d'Informació Geogràfica.
  • Estudis d'Impacte Ambiental.
  • Delimitacions: parcel·laris, vies pecuàries.
  • Ús públic: àrees recreatives, camins.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen