Informació d'Àmbit Corporatiu

En aquest espai podrà trobar , per una banda, la Llei de constitució i estatuts de VAERSA, informació sobre l'estructura i organització de l'entitat, és a dir, organigrama general , òrgan de govern (Consell d'Administració ) , la Direcció - Gerència ( dades biogràfics - curriculars i retribució ) i equip directiu ( personal de direcció i retribucions percebudes ) , departaments i funcions.

1. Estructura corporativa

Accés a informació bàsica corporativa , normativa reguladora, organigrama general , i indicació dels òrgans de govern , així com de les àrees o departaments i funcions de cadascuna d'aquests.

2. Govern i direcció

Accés a la composició del Consell d'Administració, Direcció de VAERSA [ dades curriculars , dietes i despeses per desplaçaments , certificat de declaració de béns ] i equip directiu [ personal de direcció i despeses per dietes i desplaçaments ].

3. Representació sindical y conveni col·lectiu

Accés a la composició de la representació sindical de VAERSA.

4. Quadre de Comandament Integral

Aquí podràs accedir al Quadre de comandament integral, en el qual es presenten les diferents palanques, objectius i indicadors que el componen i els seus valors meta.