Direcció

Foto Director

Benjamín Maceda López

Director General de Vaersa

  26 de juliol de 2017
  Avda. Corts Valencianes, nº 20, 46015, València
  direccion@vaersa.com
  96 197 19 00

 

       

 

Funcions

El director o directora general i el subdirector o subdirectora estaran subjectes al règim previst en I'artícle 19 del Decret L/ei 112011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economico-financer del sector públic empresarial i fundacional, i a les limitacions i autoritzacions previstes en les lleis anuals de pressupostos.

El Consell d'Administració, preservant-se les facultats necessàries per a garantir el govern de I'entitat, assignarà al director o directora general i al subdirector o subdirectora, en e/s seus respectius àmbits funciona/s, I'exercici permanent i efectiu d'aquelles facultats que estimen procedents, excepte aquelles que siguen indelegables, aixi com les facultats executives corresponents, dins deIs límits i d'acord amb les directrius assenyalades per l'òrgan d'administració mateix.

 

Despeses

Despeses Benjamín Maceda López

 

Retribucions

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. 

Sou i complements: 
58.931,48 


Retribució íntegra: 58.931,48 €
Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros
 

 

Obsequis

No ha rebut obsequis.

 

 

 

Calendari d'Events