Subdirecció

Foto SubDirector

José Manuel Marco López

Subdirector de Vaersa

  13 de setembre de 2018
  Avda. Corts Valencianes, nº 20, 46015, València
  direccion@vaersa.com
  96 197 19 00

 

       

 

Funcions

El director o directora general i el subdirector o subdirectora estaran subjectes al règim previst en I'artícle 19 del Decret L/ei 112011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economico-financer del sector públic empresarial i fundacional, i a les limitacions i autoritzacions previstes en les lleis anuals de pressupostos.

El Consell d'Administració, preservant-se les facultats necessàries per a garantir el govern de I'entitat, assignarà al director o directora general i al subdirector o subdirectora, en e/s seus respectius àmbits funciona/s, I'exercici permanent i efectiu d'aquelles facultats que estimen procedents, excepte aquelles que siguen indelegables, aixi com les facultats executives corresponents, dins deIs límits i d'acord amb les directrius assenyalades per l'òrgan d'administració mateix.

 

Despeses-

-

Retribucions

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. 

Sou i complements: 48.298,32 €

Retribució íntegra: 48.298,32 €
Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros
 

Obsequis

No ha rebut obsequis.

 

 

 

No hi ha events confirmats